Врз основа на член 36 став (1) точка 11 од Законот за културата (Службен весник на РМ бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 39/2016 и 11/2018) и член 21 став (1) точка 11 од Статутот на Националната установа „Македонска филхармонија“ - Скопје бр...

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА АУДИЦИЈА КОНЦЕРТМАЈСТОР И ЗАМЕНИК КОНЦЕРТМАЈСТОР   1.етапа: -В.А.Моцарт: виолински концерт бр.3 (Ге-дур), 4 (Де-дур) или 5 (А-дур), I став со каденца -две делници (брза и бавна) од зададените 2.етапа: -I став со каденца од концертите за виолина и оркестар на: Л...