ОДЛУКА ЗА АУДИЦИЈА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Врз основа на Законот за култура и врз основа на член 12 и член 21 од Статутот на НУ Македонска филхармонија, Управниот одбор на седницата одржана на 22.01.2020 година ја донесе следната:

 

О Д Л У К А

 

 

1. Се усвојува  изменување и дополнување на Програмата за полагање на аудиција за ударни инструменти и тимпани.

 

2. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

 

3. Составен дел на Одлуката е изменета и дополнета Програма за аудиција за ударни инструменти и тимпани од 25.11.2019 година.

 

4. О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е: На седницата на УО на  22.01.2020 година се усвои, изменета и дополнета Програма за аудиција за ударни инструменти и тимпани, стапува на сила со денот на донесувањето.

 

 

Одлуката да се достави до:

- Огласна табла

- Архиватa на МФ

 

 

Претседател на УО,

 Трена Јордановска