ЗАВРШНА СМЕТКА НА МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА

Завршната сметка на Македонска филхармонија за 2017 година можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојба 1 , Биланс на состојба 2

Приходи и расходи 1 , Приходи и расходи 2

Посебни податоци 1 , Посебни податоци 2